Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den huishoudkundigen en staatkundigen noodstoestand dringend geboden wordt.

Intusschen meenen sommigen, dat, juist in den tegenwoordigen tijd met zijne gemakkelijke verkeersmiddelen — welke den snellen toevoer van voedingsmiddelen van de meest verwijderde aardgedeelten, toelaten — en vooral ook door de zich steeds meer ontwikkelende industrie, welke aan de vermeerderde bevolking werk en brood verschaft — de ware noodstoestand voorloopig betrekkelijk nog in het ver verschiet mag gedacht worden.

De leer van Malthus bracht het vraagstuk over de beperking der polypaedie in zooverre nader tot zijne oplossing, dat men het niet langer uitsluitend van het volkshuishoudkundig standpunt beschouwde. Ook verschillende sociale beweegredenen worden tegenwoordig voor de sexueele beperking aangevoerd, en daartoe behoort in de eerste plaats, bestendiging van den bestaanden voorspoed van een gezin, welke alleen bij een beperkt aantal kinderen te verkrijgen is. Maar ook de noodwendige achteruitgang van het tot dusverre voorspoedige gezin, door vermeerdering van geboorten, deed het »zich in acht nemen" bij den vleeschelijken omgang steeds meer in toepassing brengen; gronden dus, welke het volkshuishoudkundig standpunt mede wettigen. De beperking van den «kinderzegen" wordt door de Franschen zeer karakteristiek vergoêlijkt door hun: »het eerste Und is voor de gezondheid, het tweede voor de schoonheid, drie en meer kinderen bederven daarentegen alles." Dat het behoud van de vrouwelijke schoonheid overigens reeds in de oudheid aanleiding gaf tot beperking van een groot kinderenaantal, blijkt uit den reeds boven aangehaalden bijbeltekst naar welken de beide broeders, de schoonheid van Thamar niet door hare zwangerschappen en bevallingen, in gevaar wilden brengen en daarom de cohabitatie met haar niet voleindigden.

Een ander sociaal motief is voor de vrouw ook de moeilijkheid van het baren, waaraan dikwerf eene graviditeit vol rampspoeden voorafgaat. Gevaarlijke geboorte, pijnlijk kraam-

» Gevaarlijke" Huwelijksgeheimen. 2

Sluiten