Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SïNGA te Flensburg, op, als apostel voor de kunstmatige onvruchtbaarheid, of, gelijk hij haar zeer juist noemt, facultatieve steriliteit, uitsluitend met het doel ter afwering van den huwelijksnood. Even breeduitgemeten als welsprekend schetst hij den treurigen toestand van de vrouwen, die door het veelvuldig baren tot uitputting worden gebracht en toonde dit met voorbeelden uit zijne praktijk aan, maar ook, hij gaf— in den vorm van een pessarium, — een bizonder voorbehoedmiddel aan de hand, waardoor zij de conceptie konden voorkomen. Bij hem was het dus de huwelijksnood, die hem tot zulk een gewichtig voorstander van de kunstmatige onvruchtbaarheid maakte. Wij willen hier, om zijn rusteloos streven op dit gebied te beoordeelen, met een enkel woord aantoonen, hoe hij tot de overtuiging van den huwelijksnood, waarin duizenden in onze lagere volksklassen verkeeren, kwam, en een tweetal gevallen uit zijne praktijk aanhalen van vrouwen, die hem in vertrouwen, haren toestand mededeelden, omdat haar zielsstrijd een drastisch beeld geeft van den huwelijksnood van ontelbaar veel moeders.

MENSINGA begon zijne studiën met betrekking tot dit onderwerp,*reeds in. 1859 als praktizeerend geneesheer in de polikliniek voor vrouwenziekten en verloskunde te Leipzi"-. Hij was belast met de praktijk in eene, uitsluitend door armen bewoonde, volkrijke buurt. Verscheidene treurige sterfgevallen van moeders, die met kinderen gezegend, in of ten gevolge van het kraambed, hare kinderen vroeg en in den bittersten nood «voor altijd" moesten achterlaten, wekten zijn innigst medelijden op. Hij zag b. v. hoe de zeven kleine kindertjes door het oudste, negen- of tienjarig zusje verzorgd moesten worden, als de vader uit werken was; hij zag hoe de kleinen verkwijnden en door honger; ellende, en gebrek aan verzorging, reinheid, lucht en licht, ten gronde gingen. Bij den aanblik van zooveel aangrijpends, sloeg hij de oogen opwaarts en vroeg: «waarom moest de arme vrouw sterven en hare kinderen aan verkwplng overgelaten worden; waarom heeft de vrouw niet reeds onmiddellijk na het eerste kind, de tering gekregen, waarom eerst na het zesde, na het zevende?" Lang zocht hij naar

Sluiten