Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ginnende sexueele verzwakking). — Op mijn man had het thans ongedwongen geslachtsverkeer den meest weldadigen invloed. Naden vroegeren, afgebroken bijslaap was hij steeds zoo uitgeput en ter neergeslagen. Ook zijn lijden kwam wel grootendeels daaruit voort. Thans is hij weder verkwikt en opgewekt. Hg herstelt zichtbaar — ook zijne, slechts met moeite te onderdrukken, morrende natuur verloor hg spoedig. Ook ik kwikte op. Ik gevoelde, dat de behandeling van de scheedeuitzakking goede gevolgen had, dat de witte vloed verminderde; ik werd in den geheelen onderbuik vaster. Ik kon beter gaan, werken, mg bukken, trappen klimmen; het werk viel mg opmerkelijk veel gemakkelijker; kortom, het ging alles beter van de hand. Ook de kinderen werden blijmoediger, krakeelden niet meer loo. Er was in ons huis een andere geest gekomen. Toch moet ik nog aan den schrik denken, dien ik later kreeg, toen ik weder, zonder argwaan, den hoogsten geslachtslust bemerkte, en het gevoel van ontvangenis had. — Het was, Goddank! slechts eene dwaling. Want mijne periode trad niettemin spoedig weder, als gewoonlijk, ln, zoodat ik mg sedert over dit gevoel niet meer angstig maak. Mgn jongste knaapje is thans 8 jaar. Hg is bijna het gezondste der kinderen en — God vergeve het mg, als ik mg daaraan bezondig — ook bet liefste. Ik kan werken vroeg en laat, de kinderen tot hun recht doen komen en mgn man, die door overspanning bij zijn werken zeer dikwerf zwaar geleden heeft, verzorgen en vertroetelen, opdat hg voor ons, zoo God het wil, nog zoolang behouden blijft, als de kinderen het noodig hebben! En wien hebben wij dat alles te danken? — Dankbaarheid en onbegrensd vertrouwen dwongen mg D te schetsen, wat te voren mgn diepst geheim was."

In onze praktijk, die zich uitsluitend bepaalt tot het geven van advies over Neo-Malthusianistische aangelegenheden en het verleenen van hulp bij de toepassing der middelen, ter verkrijging der facultatieve steriliteit, ontvingen ook wij meermalen gelijksoortige brieven en mondelinge verzekeringen. Menigmaal was het ons, bij het verlaten van onze consultatiekamer, treurig te moede; men moet wel gevoelloos zijn, om de dikwerf langverzwegen jammerklachten, vooral ook van menige, helaas! welopgevoede vrouw en moeder, onverschillig aan te hooren.

Ten slotte hier nog een enkel woord, om Mensinga's

Sluiten