Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het sperma van den man, in den uterus verhindert, terwijl tevens, door de «chemische zelfstandigheid," waarin hij vooraf gedompeld was, de spermatozoïden gedood worden. Dit over de uit het verre Oosten komende «geslachtskogels," die in Venetië en ook in wijderen kring, algemeene toepassing gevonden hebben. Hoeveel, en onder welke omstandigheden zij in de vorige eeuw in gebruik waren, bewijst juist het voorbeeld van dien wellustigen Venetiaan Casanova, die daarvan steeds een ruimen voorraad bij zich droeg, evenals tegenwoordig de losbandige mannen steeds met kapotjes zie later!) gewapend zijn. In den handel zouden deze kogels, en vooral die, welke ter verhindering der conceptie werden aangewend, met eene «chemische oplossing" «geïmpregneerd" (het woord is van casanova!) zijn, en voorzien zijn van een sterken zijden draad, om hem, na den bijslaap (post coitnm), gemakkelijk te kunnen verwijderen. Vooraf moesten zij, ten einde ze van eventueel aanhangende schadelijke stoffen te zuiveren, eenigen tijd in eene 2%-carboloplossing gelegd worden. Opmerking hierbij verdient demededeehng van Casanova, dat de kogels, die hij bij zich droeg, ter voorkoming van conceptie, vooraf in eene chemische vloeistof — hij noemt haar eene alkalische ! — gelegd worden. Wel was in dien tijd, het bestaan van de bewegelijke spermatozoïden reeds in ruimere kringen bekend, doch dat deze in chemische vloeistoffen onbewegelijk gemaakt kunnen worden, berustte toen toch wel enkel op zuivere empirie de scheikunde kreeg eerst tegen het einde van de achttiende eeuw, d. i. na den tijd, waaruit zijn verhaal komt, hare wetenschappelijke grondslagen.

Eene andere soort kogels, ter afwering van de conceptie zijn de zoogenaamde vaginapillen. Ook deze, uit cacaoboter en zoutzure chinine bestaande bolletjes, worden, als eene soort pessarium, in de scheede van den vrouw, een half uur voor de cohabitatie, ingebracht en wel zoodanig, dat zij in den scheedebodem vóór den baarmoedermond gelegd worden Door de lichaamswarmte (36.8°-38<> c.) in vereeniging met de bewegingen bij den bijslaap gemaakt, zouden deze pillen in de scheede tot vervloeiing komen en de door den man uit-

Sluiten