Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de cohabitatie, het indringen van het sperma in de baarmoeder.

mensinga's voorslag van het gebruik van dit pessarium is echter niet geheel nieuw, gelijk velen meenen, immers reeds in 1838 verscheen, in Berlijn, een werk van Dr. Fr. Ad. Wilde (Das Weibliche Gebarunvermogen), waarin deze schrijver een dergelijk instrumentje aanbeveelt, waar hij zegt: »Het huwelijk is de tot één persoon beperkte bevrediging van de geslachtsdrift. Zij die niet baren kunnen, moeten derhalve steeds een pessarium van resina elastica dragen, dat volstrekt geen opening heeft, den baarmoedermond volkomen bedekt, dicht aansluit en alleen gedurende de menstruatie uitgenomen wordt. Dit vereischt een zorgvuldig maatnemen door middel van een' van het baarmoederscheedegedeelte — door den baarmoederspiegel — genomen wasafdruk.«

Geheel op gelijke wijze is ook het pessarium van mensinga verkregen. Het bestaat uit eene blaas van guttapercha, welke in haren rand eene stalen spiraalveer heeft, die de blaas in voortdurende spanning houdt (zie fig. 1).

Fig. 1.

Zijne juiste en niet-gevaarlijke aanwending vereischt, dat hij zeer nauwkeurig aan het scheedegewelf aansluit, zonder eenigen druk hoegenaamd uit te oefenen, zoodat zijne maat aan die van de scheede beantwoordt. Dr. mensinga heeft daarom een assortiment van 5 pessariën met verschillende middellijn [6'U, 7, 7%, 7V3 en 73/4 centimeter) doen vervaar-

Sluiten