Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verzakking (descensus uteri) van dat lichaamsdeel ten gevolge kan hebben. Intusschen treden laatstgenoemde stoornissen wel alleen op, na een zeer langdurig zoogen, zoodat deze gevallen tot de groote zeldzaamheden mogen worden gerekend. Het volksgeloof houdt in elk geval nog vast aan de overtuiging, dat gedurende het tijdperk van zoogen, geen zwangerschap kan ontstaan en vooral ook, dat dit geen nadeelige gevolgen voor de langdurig zoogende vrouw heeft.

Een Fransch medicus met name mayer, die de gebruikelijke middelen, ter beperking van het kinderenaantal, als onzedelijk, bestrijdt, heeft in de corpulentie der vrouwen een' maatregel, ter bereiking van dat doel, gevonden, die geen aanstoot geeft, zoodat hij, omdat arme vrouwen bizonder vruchtbaar zijn, de verhooging van den algemèenen welstand der volksklassen, daartegen aanbeveelt. Als de, tot dusverre in armoede levende, vrouwen beter gevoed en verzorgd worden, dan zal bij haar, bij de meerdere rust, eene toename van het lichaamsgewicht en daarmede, verhoogde vetvorming volgen- Hoe moeilijk nu de algemeene verhooging van den welstand van eene geheele bevolking ook is, is Mayer'S voorslag niet geheel ongegrond. Het is toch een feit, dat het vroegere, maagdelijke vrouwenlichaam na eenige baringen, zich tot meer weelderige en afgeronde vormen ontwikkelt, welke de vrouw en vooral de huismoeder, in het oogloopend van de jonge maagden en ongehuwde vrouwen onderscheiden. Ten gevolge van de herhaalde baringen en het zich daaraan .sluitend zoogen, en andere daaruit voortvloeiende veranderingen, ontstaat in het vrouwenlichaam eene systeemverandering, welke tot eene sterkere ontwikkeling van de voor de baring en het zoogen bestemde lichaamsdeelen, en vooral tot eene verhoogde vetvorming leiden, waardoor bij de huismoeder, onder normale omstandigheden, lichamelijk, eene meer volkomen afronding van de uitwendige vormen en tevens ook van de inwendige deelen ontstaat. En juist de geslachtssfeer van de vrouw heeft hierin een groot aandeel. Bij rijkelijk, vooral zetmeelhoudend voedsel, in verbinding met eene behagelijke rust, vormt zich daarom bij vrouwen, die reeds meermalen baarden, eene

Sluiten