Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch genoeg van dit, alleen voor Australiërs niet-stuitend beeld; wij willen thans zien, wat de- man, in het moderne, beschaafde huwelijksleven, vermag tegen te veel conceptiën.

Het is eene bij de hooge aristocratie zeer verbreide gewoonte den al te grooten kinderzegen, waardoor het vermogen der familie te zeer gesplitst wordt, op eene eenvoudige wijze te voorkomen, en waarbij tevens het kiesche gevoel van de vrouw, niet gekwetst wordt. Het middel bestaat alleen daarin, dat de vrouw, geheel onvoorbereid door lief koozingen of teedere omhelzingen, tot de omarming wordt gebracht en zij haren huwelijksplxht derhalve, als het ware bij verrassing (swprise) door haren echtgenoot, betracht. De ontvangenis—wij merkten zulks reeds meermalen op — heeft meer kans van slagen, als aan de cohabitatie eene langere of ook slechts kortere opwekking, gelijk die in het huwelijk geschiedt, voorafgaat. Door dergelijke lief koozingen, vooral door kussen en wederzijësche aanrakingen, wordt het voldoen aandenhuwellfkSplicht dermate voorbereid, dat deze laatste, als van zelf, het laatste bedrijf van het schouwspel uitmaakt, en —vooral bij vrouwen, die meermalen baarden (multipara) — de ont vangenis blijft zelden achterwege. ' Op dit feit nu berust de gewoonte, de cohabitatie, welke men onvruchtbaar wenscht te doen verloopen, bjj verrassing te volbrengen. Het resultaat daarbij schijnt evenwel afhankelijk te zijn van de stelselmatigheid, waarmede deze geschiedt, d. w. z., dat de echtelieden van den beginne af deze methode volgden, zoodat de vrouw dan geen andere wijze van de uitoefening van den bijslaap kent, als deze. En als bovendien de laatste dagen voor, en de eerste dagen na de menstruatie, de cohabitatie geheel achterwege wordt gelaten — wat niet in strijd heel met de zedelijkheid ! — dan schijnt het, dat dit middel den al te grooten kinderzegen voorkomt, en de vrouw dus niet vreesachtig behoeft te zijn voor een huwelijksnood, waarin duizende anderen, door onkunde, verkeeren. Hier juist vindt de uitflftlkking der Franschen: »het eerste kind is voor de gezondheid, het tweede voor de schoonheid der vrouw, meer kinderen evenwel bederven alles," ten volle hare toepassing. Intusschen schijnt een dergelijke huwelijksomgang door verrassing,

Sluiten