Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel de rechtmatige eigendom van de hooge-aristocratie te zijn en. te blijven.

Eene andere wijze, waarop in het huwelijk de bijslaap wordt uitgeoefend in het vertrouwen, dat deze niet door conceptie gevolgd zal worden, is de afleiding van de zinnen (Abstractie). De man bepaalt, gedurende de cohabitatie, zijne gedachten tot eenig ander onderwerp b. v. zijn' werkkring betreffende. Dit hulpmiddel berust op de waarneming omtrent het verloop der conceptie, welker verijdeling daarbij gegrond is op een te vroeg, of te laat ejaculeeren, en op eene te geringe overeenstemming — «innigheid" — der echtgenooten gedurende die acte. Op het oogenblik van de zaadloozing moeten, naar wordt aangenomen, beider hoogste opwekkingen in die sexueele vereeniging, samentreffen, anders blijft de bijslaap onvruchtbaar. Om dus de conceptie te verkrijgen, moet de man zich naar de neigingen en het temperament zijner vrouw »regelen", en dit kan hij, als hij bij de cohabitatie vuriger is dan zij. Is hij evenwel te koud, dan kan hij deze koudheid, voor zooverre zij eene fout in zijn natuur en temperament, en niet het gevolg van uitputting is, door doeltreffende middelen (aphrodisiaca) verbeteren De man moet, zoo hij vadervreugde wil smaken, zich daarom op het beslissend oogenblik, zoo mogelijk rustig gedragen, teneinde het samentreffen van de beiderzijdsche hoogste opwekkingen te doen gelukken.

Deze raadgeving van een' zeer ervaren geneesheer nu kan ook tot richtsnoer dienen bij het streven om de bevruchting (foecundatie) af te wenden. De man hebbe zich bij de omarming slechts in zulk eene mate te temperen, of, omgekeerd, zich zoodanig op te wekken, dat het samentreffen van beider hoogste opwekkingen vermeden wordt. Het eerste, waarbij dus zijn wil, gedurende de cohabitatie, de heerschappij voert over zijne zinnelijke opwekking, geschiedt het best, als zijn geest zich, gedurende dien coïtus, onledig houdt met eenig ■ onderwerp betreffende zijn beroep of eenige andere afleidende gedachte, en waartoe deze zich dan ook uisluitend bepaalt. Door zulk eene permanente afleiding der zinnen gedurende de uitoefening van den bijslaap, wordt het intreden van de hoogste opwekking op de meest natuurlijke wijze terugge-

Sluiten