Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden, en dientengevolge zal, naar het natuurlijk verloop, dat beslissende oogenblik bij de vrouw, vroeger komen. Op het tijdstip nu, dat de man zulks bemerkt, eindigt hij de cohabitatie: zijne wederhelft is bevredigd en hij gewent èr zich van lieverlede aan, zich met deze wijze van omarmen te voldoen, waarmede het doel, (door huwelijksnood wellicht vereischte) beperking van verdere geboorte, met eenige waarschijnlijkheid verkregen is.

Deze methode sluit feitelijk eene afbreking van de cohabitatie (congressus interruptus) in zich. Dit plotselijk afbreken evenwel — zonder dezen maatregel van afleiding van den geest, waardoor het ontlastingsmoment verplaatst wordt, is algemeen gebruikelijk als praeservatief tegen de bevruchting

De Fransche vrouwenarts BoiLEUX schrijft in het Aprilnommer van de Annales de gynéc. in een opstel, getiteld: Des obstacles a la fécondation": »Comment faire pour ne plus avoir d'enfants? La formule est simple. Manger le poisson sans la sauce et jamais de contremarque", en dit antwoord nu van denpractischen BoiLEUX, duidt volkomen den vorm aan, waarvan men zich vooral in Frankrijk, bedient, om bij de omarming, conceptie te verhoeden. Zijn »et jamais de contremarque", zou bij verwaarloozing, d. i. bij een opvolgend wederinvoeren van den penis, den maatregel totaal nutteloos kunnen doen zijn. omdat daarbij een deel van het sperma, mogelijkerwijze nog in den uterus zou kunnen geraken.

Vergelijkt men den congressus interruptus met bovengenoemde wijze van handelen — afleiding der zinnen—, dan blijkt het verschil tusschen beide toch nog essentieel te zijn. Immers daar komt de vrouw tot ontlading harer hoogste opwekking, en daarmede tot de normale bevrediging van hare geslachtsdrift; de man daarentegen, voor zooverre hij dat zich eenigermate tot gewoonte heeft gemaakt, is op dat oogenblik nog tamelijk ver verwijderd van zijne hoogste opwekking. Staakt hij dus dan plotselijk de cohabitatie dan is de zaadontlasting physiologisch bij hem nog niet ten einde gebracht, en deze wijze van afbreken kAn dan ook niet de nadeelige gevolgen hebben, welke het afbreken op het oogenblik van ontlading van zijne hoogste opwekking heeft.

Sluiten