Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der methode en de hoogst twijfelachtige waarde van het »antiseptisct-anticonceptief' bij den zoogenoémden nadruiper, van welks gevaar Dr. POLIS; meer in zijn belang, dan in dat der »afnemers", zoo hoog opgeeft, doen ons deze smethode" ten strengste afkeuren. Dè methode is bij hare juiste toepassing, daarenboven zoo omslachtig, dat weinigen geregeld gebruik van haar zullen maken. Wij kunnen haar dan ook geen toekomst voorspellen.

Het meest »voor de hand liggend" en tevens het eenig absoluut zekere middel, ter voorkoming van geboorten, is natuurlijk de algebeele onthouding (Abstinentio, »moral restraint" derEngelschen). Het is duidelijk, dat hierdoor aan het voortbrengen van kinderen, voor goed een einde gemaakt wordt, en daarmede alle zorgen en lasten van het sexueel huwslijksleven (huwelijksnood), voor altijd wegvallen. De vrome MALTHUS merkt hierbij op, dat de deugd der kuischheid niet, gelijk sommigen aannemen, het gedwongen product is van eene kunstmatige maatschappij, doch dat zij haar grondslag vindt in de natuur en het verstand, omdat zij blijkbaar het eenig deugdelijk middel is, de ellenden en misdrijven, die zoo dikwerf hun oorsprong vinden in het bevolkingsprincipe, te vermijden. »¥el! het echtpaar, dat de kracht bezit dit besluit van permanente onthouding te blijven handhaven". Natuurlijk verloopen er gewoonlijk eenige weken of maanden over den strijd. Is evenwel die eerste tijd doorgeworsteld, dan zal de overwinning gemakkelijk en gewis zijn. Aanvankelijk is de begeerte moeilijk te onderdrukken, en slapelooze nachten en (bij den man) voortdurende erectiën, verraden de groote mate van onrust. Doch van lieverlede wordt de natuur kalmer en weldadige, nachtelijke zaadontlastingen (pollutiën) vormen de veiligheidsklep voor de voortdurende spanning. Soms doen zich hoofdpijnen en duizeligheid voor, doch gewoonlijk alleen, als aan de onthouding, een weelderig geslachtsleven voorafgegaan is. »Nog geen enkele beduidende ziekte is als gevolg van de kuischheid waargenomen" beweren de voorvechters van dit »moreel" voorbehoedmiddel tegen zwangerschap. Hierbij kan niet genoeg in het licht gesteld worden, wat een ernstige wil vermag, om de zinnelijke begeerten te matigen, te beheerschen. Bij den man

«Gevaarlijke" Huwelijksgeheimen. 5

Sluiten