Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouds bekende vruchtbaarheid der joodsche vrouwen. BlSCHÖFE, dié van meening is, dat het rijpe eitje den eierstok eerst verlaat aan het einde eener menstruatie, leert daarom dan ook, dat, zal de cohabitatie vruchtbaar zijn, zij binnen 8—12 dagen na het einde eener menstruatie moet geschieden, terwijl zij alle overige dagen niet tot ontvangenis leidt. Volgens Scanzoni daarentegen, volgt de bevruchting in den regel onmiddellijk na de menstruatie, en zoo ook komt de physioloog Hensen, op grond van 248 gevallen, waarin de dag van cohabitatie met zekerheid bekend was, tot de stelling, dat het meerendeel der conceptiën volgt op een' in de eerste dagen na de «maandstonden" uitgeoefenden bijslaap, terwijl het aantal ontvangenissen daarvóór, uiterst gering is; verder neemt de mogelijkheid eener conceptie toe, naarmate het einde der menstruatie nader bij is, doch geen enkele dag van de menstruale- of intermenstruale periode sluit het intreden der bevruchting uit. In de eerste 10 dagen na afloop van de menstruatie was de ontvangenis in 860'0 van alle 248 gevallen, gevolgd. Naar deze opgave, is de raadgeving van een bekend vrouwenarts, Dr. rheinstadter, dat vrouwen, die bevruchting begeeren, de 5 aan eene menstruatie voorafgaande dagen voor de cohabitatie moeten gebruiken, wellicht niet doeltreffend. Toch raadt hij — rekenende op het «langdurig leven" der spermatozoïden — met gelijk doel, ook de 2 op de periode volgende dagen niet ongebruikt te laten voorbij gaan. Zoo ook is de opmerking van den Franschen geneesheer SüRUN, dat, evenals de vrouwen bij het naderen der maandstonden en gedurende haar bestaan, bizondere neiging gevoelen, ook de eerste dagen van de periodieke oprichting (evert) der baarmoeder gunstig zijn voor conceptie, niet van belang ontbloot.

Uit alles blijkt, dat de gevolgtrekking van BAUM: de tijdruimte, waarin de bevruchting slechts zelden volgt, ligt in de 3de week na het begin der menstruatie, tamelijk wel juist is. De grootste waarschijnlijkheid voor eene bevruchting bestaat dan, als de bijslaap in de eerste dagen na eene menstruatie uitgeoefend wordt. Daarna neemt de kans op conceptie af, en eindelijk treedt het tijdstip in, waarop de ont-

Sluiten