Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo God wil, zullen ook nog in de toekomst, zangers als Milton, Tasso, Klopstock, of wilt gij Nederlandsche namen: Vondel, Bilderdltk , ten Kate , in heilige geestdrift ontgloeien onder den indruk van de poëzij der Schrift; — zullen ook nog in de toekomst kunstenaars als een Rubbens en Raphaël, een Michel— Anöelo en Thokwaldsen , een Bach en HaNDEL, hunne verhevenste scheppingen danken aan de Schrift; zullen ook nog in de toekomst wijsgeeren worden gevonden, wijs genoeg om de diepten der wijsgeerige gedachten te volgen, die in de Schrift neergelegd zijn, in een' vorm, zoo kinderlijk en toch zoo verheven, dat een kind er iets van kan verstaan, en een wijze ze niet kan doorgronden. Waarlijk, een boek, dat zóó de teerste snaren van het gemoed doet trillen, de edelste gaven van verstand en verbeelding opwekt, en de hoogste krachten van den geest in beweging zet, verdient iets anders dan koele minachting of lauwe waardeering!

En nu spraken wij nog slechts van hetgeen de Bijbel is voor de ontwikkeling van het leven dezer wereld; van iets hoogers en beters nog hebben wij te gewagen, wanneer wij letten op den Bijbel in de kerk, in het huisgezin, in de binnenkamer, in den persoonlijken levensstrijd.

In de kerk. Laat ons bij dit woord ditmaal alleen aan het kerkgebouw denken. Hoevele duizenden leeraars hebben reeds, de eeuwen door, over woorden der Heilige Schrift tot de samengevloeide seharen gesproken. En altijd hebben zij nieuwe aders in dezen rijken goudmijn ontdekt. En tot op den huidigen dag begeeren de

Sluiten