Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitdrukking «binnenkamer" wel veel meer beteekende dan een verouderde redekunstige figuur.

Ik antwoordde, dat er groote paleizen gevonden worden zonder binnenkamer, maar dat het daarentegen niet zeldzaam is, dat in eene hut, zonder kamer, eene binnenkamer gevonden wordt.

Ongelukkig de mensch, die geen binnenkamer bezit! Die geen plekje in huis of in de wijde wereld heeft, waar hij, bij wijlen althans, geheel alleen kan zijn, geheel alleen met zijn' God!

In de stilte der eenzaamheid kwam de verloren zoon tot zichzelven en keerde innerlijk tot den vader weder. In de stilte der eenzaamheid vindt nog menigeen, die in het rumoer der wereld zichzelven en zijn1 God verloor, zichzelven en zijn' God weder.

In de stille binnenkamer wordt dikwijls het best het Woord uit de eeuwigheid verstaan.

O, hoe menigeen is het bij het lezen van de Schrift in de eenzaamheid geweest, als vernam hij van verre het klokgelui, dat hem opriep tot hooger heiligdom.

En wanneer de ziel gestemd was tot gebeden, hoe vond zij in diezelfde Schrift de woorden, waarin zij al hare behoeften, al hare nooden, al hare aandoeningen kon uitstorten, van den somberen klaagtoon af: «uit de diepte roep ik tot U, o Heere!"tot den hooggestemden danktoon: «wat zal mij scheiden van de liefde Gods?"

In de stille binnenkamer heeft de H. Schrift zoo menigen eeuwigen zegen gebracht. Maar ook vaak in het onrustig rumoer, in den moeilijken strijd des levens.

Aan hoevelen heeft die H. Schrift reeds verkwikking en verademing bezorgd te midden van beslommeringen

Sluiten