Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weldigd worden, en zoolang er eene gemeente van Christus op aarde bestaat, zal zij hare H. Schrift als een onwaardeerbaren schat beschouwen en aan de wereld brengen.

Dat de gemeente van Christus niet door hare wederpartijen overweldigd zal worden, herinnert ons deze gedenkdag der Reformatie, 't Is ons goed, in 's Heeren heiligdom den lofzang te herhalen:

Houdt Christus zijne kerk in stand, Zoo mag de hel vrij woeden!

Wonderbaar heeft de Heer voor de bewaring van de Kerk en voor de bewaring der Heilige Schrift gezorgd; getuige de Hervormings-eeuw. Daar vond Ltjthee. «onder kloosterstof begraven11 dat getuigenis Gods, dat hem een licht in het donker zijner ziel deed opgaan. Hij geloofde, daarom sprak hij . . . en zijn woord vond weerklank alomme! Doch een felle weêrstand ontwaakte. Hoog flikkerden de vlammen van de brandstapels, waarop de ketters, en hunne boeken, werden verteerd! Maar al de vuren der Inquisitie hebben niet gebaat; het Woord hebben ze moeten laten staan, ja het heeft van toen af opnieuw zijn1 zegetocht door de wereld begonnen.

En die zegetocht zal niet ophouden. . .

Trouwens, de Bijbel zelf profeteert, dat juist vóór het aanbreken van het laatst der tijden, de Heilige Schrift alom zal worden verspreid. Gij weet wat onze Heer Jezus Christus gezegd heeft: Het Evangelie des Koninkrijks moet gebracht aan alle volken en dan zal het einde zijn. Met heilige ontróering zag de ziener op Patmos den engel, vliegende in het midden des hemels, om het eeuwig Evangelie te verkondigen aan die op

Sluiten