Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aarde wonen, aan alle natiën, en geslachten, en talen, en volken.

Ziet, juist onze eeuw is een zendings-eeuw, en een eeuw der Bijhelverspreiding.

Met lang geleden werd mij door een vriendelijke hand toegezonden een afdruk van het Evangelie in het klein, Joh. 3: 16: «Alzoo lief heeft God de wereld gehad", in meer dan 200 talen!

Opmerkelijk, dat juist in deze dagen, waarin te midden der Christenheid zoo jammerlijke afval openbaar wordt, de Zending en de Bijbelverspreiding zoo reusachtigen omvang verkregen hebben.

Laat ons het met vertrouwen uitspreken: ook in de toekomst zal de Bijbelverspreiding niet rusten. Ongeloof en bijgeloof zullen vruchteloos samenspannen. Het ongeloof, ook in zijn nieuwste vormen, zal de Christenheid niet blind maken voor de heerlijkheid van de Schrift. En aan het bijgeloof zal het niet meer gelukken, het licht van het Woord onder de korenmaat bedekt te honden!

Eene oude overlevering verhaalt, dat de Romeinsche keizer Galerius zich eens verlustigde in de vlammen, door welke de Heilige Schriften der Christenen tot asch werden verteerd, toen eensklaps een door den wind opgevoerd half-verbrand blad voor 's keizers voeten nederviel. Men raapte het voor hem op, en wat las hij daar? „het Woord des Heeren bestaat in der eeuwigheid?" Zoo was dan zijn verbrandingswerk ijdel!

De Bijbelverspreiding heeft eene toekomst. Voor ons is het de groote vraag, of wij voor die verspreiding een hart hebben, leder heeft in dezen te doen, wat de hand vindt om te doen. Ondersteuning van het Bijbel-

Sluiten