Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genootschap met uw gebed en met uwe gaven, mogen wij met nadruk van u vragen.

Maar een enkele bede en een kleinere of grootere gave voor dit goede doel, mag ons niet genoeg zijn. Wij hebben, zoo mogelijk, dien Bijbel zeiven te brengen in kringen, waar hij niet gevonden wordt.

Den Bijbel alom eene eereplaats te verzekeren, zij onze lust en onze keuze; den Bijbel in de kerk, op de school, in het huisgezin, overal!

Ook op de school. Niet in het breede ^al ik uitweiden over de zoogenaamde '/schoolkwestie" onzer dagen. Gode zij dank, dat op zoovele scholen, ook voor onze armen en weezen, de Bijbel mag worden gebruikt. Geve God dat hij ook op vele van onze gewone volksscholen weêr in eere worde hersteld!

't Zij verre van ons, dat wij zouden voorbijzien, hoe het vraagstuk van de school zeer moeielijk op te lossen is, maar laat mij toch met bescheidenheid en beslistheid als mijn persoonlijk gevoelen uitspreken:

't ware beter dat de Bijbel van onze volksscholen niet ware verdrongen;

't ware beter indien slechts bij gebleken noodzakelijkheid, om wille van de vrijheid van andersdenkenden; een dergelijke maatregel op sommige scholen waretoegepast.

't ware beter, indien de staat op dit punt meerdere vrijheid liet, in plaats van aan een doode uniformiteit het levend beginsel van de noodzakelijkheid van Christelijk onderwijs op te offeren. Althans zal het wenschelijk zijn, dat in de toekomst meer gedacht worde aan het woord van niemand minder dan van den grooten Goethe:

Sluiten