Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgeslagen, en hij spelt, geloovig en dankbaar, de woorden van een' Vader, die den zoon 'die hij liefheeft, kastijdt tot diens nut, opdat hij Zijner heiligheid zou deelachtig worden. En in het bedroefde hart, dat de dood heeft verscheurd, drupt de balsem van een leven dat uit de smart eene oneindige vreugde ontkiemen doet".

En zegge nu niemand: o zeker, de Bijbel is goed, is uitnemend voor eenvoudigen, voor arbeiders, maar niet voor wijze, ontwikkelde menschen!

Een zeer ontwikkeld en wijs man, de groote wijsgeer Immanüël Kant zegt ergens: «alle boeken the ik gelezen heb, hebben mij samen de vertroosting niet gegeven, welke mij dit ééne Bijbelwoord gaf: «Al ging ik door een dal der schaduwen des doods, ik zou geen kwaad vreezen, want Gij zijt met mij"".

Zoo laat ons dan den Bijbel trachten te brengen aan wijzen en onwijzen, aan geleerden en onontwikkelden. Zij hebben hem altemaal noodig, èn zoo zij hem slechts kennen, hebben zij hem altemaal lief!

En dan, laat ons niet alleen den Bijbel meê verspreiden, maar vooral laat ons hem recht gebruiken.

Na de opwekking tot ijverige Bijbelverspreiding ten slotte nog een enkel woord over de noodzakelijkheid van een ernstig Bijbelgebruik!

Geliefde hoorders, eene vraag komt van 's Heeren wege tot onze zielen.

Het Woord Gods blijft in eeuwigheid.

De H. Schrift, den drager van dit Woord, hebben wij in onze huizen, hebben wij in ons bezit. Gebruiken wij hem, gehjk het Gode behaagt?

Sluiten