Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij moeten dat Woord gebruiken, en hoe? Onder gedurige inroeping van de gaven van den H. Geest, i die het ons alleen waarlijk kan doen verstaan. Immers, de natuurlijke mensch begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn. Uit God moet zijn, wat Gods woord zal waardeeren. Nu is uit ons: onze hoogmoed. Uit God: nederigheid en zachtmoedigheid van hart. Uit ons: onze eigenwaan. Uit God: kinderlijke eerbied en vreeze. Uit ons: steunen op eigen kracht en ücht. Uit God: het gebed om hooger kracht en licht: «Heere, open mijne oogen, opdat ik aanschouwe de wonderen Uwer wet!"

Wij moeten het Godswoord gebruiken, en hoe? Als zondaren, als stervelingen, die voor het eerst of bij vernieuwing genade Gods behoeven, om wél te leven en eens wél te sterven!

Zalig wie in dit Woord de bronne der genezing gevonden heeft voor zijn onsterfehjken geest. Zalig, voor wien het. straalt als eene lamp voor den voet, als een hcht op het pad. Deze lamp zal hem voorlichten, dat zijn voet niet struikele, tot den einde toe!

En nog in de stervens-ure zal deze gedachte der Schrift hem troostend door de ziele gaan: «Alle vleesch is als gras, en al zijne heerbjkheid als eene bloem van het gras; het gras verdort en zijne bloem valt af; maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid !"

AMEN.

Sluiten