Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder zond het Hoofdbestuur voor het depot van Militairen, vertrekkende naar Indië en ter verspreiding onder landverhuizers en matrozen, 1020 Testamenten.

Uit dit depót is door welwillende medewerking der Christelijke Jongelingsvereeniging //Obadja", bijgestaan door de Heeren C. D. van dee Valk Je. en J. H. Guootenhuis uitgereikt aan:

Militairen vertrekkende naar Indië, 2 Bijbels, 215 Testam. Landverhuizers en matrozen ... - // 250 »

te samen ... 2 Bijbels, 465 Testam.

Onze amanuensis de Heer W. N. van dee Zwalm heeft aanspraak op een woord van waardeering, voor de nauwgezetheid en ijver, waarmede hij zijn taak vervult-

Het rapport van den Thesaurier geeft der Besturende Commissie reden tot bekommering door het steeds verminderend getal van contribuanten, dat weer 18 leden minder telt dan verleden jaar en nu reeds tot 354 gedaald is.

Of is het geen reden tot zorg, dat bij de uitbreiding en toenemende bevolking der stad en niettegenstaande den arbeid der assessoren, de belangstelling juist schijnt te verminderen?

De contributien bedroegen ƒ 1,770.—. Aan bijdragen van begunstigers werd ontvangen ƒ 30,40; van de leden der Bijbelvereenigingen ƒ 249,11J; aan giften ƒ 37,20; aan opbrengst van verkochte Bijbels ƒ 2,787,08; aan legaten van Mej. Philipine Staats ƒ 1000,—; van den Heer G. van den Bosch ƒ 500,—; aan renten ƒ 2,502,21.

Sluiten