Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar zoovele werkzaamheden op hem rusten, welke'niet tot de gewone werkzaamheden van den voorzitter behooren. Bij zijn aftreden komen die op den len Secretaris. Deze, die ook hoog bejaard is, verzoekt thans mede ontslag.

De afgevaardigde der afdeeling «Utrecht" betuigt dank aan den aftredenden Voorzitter en stelt aan de Vergadering voor om gebruik te maken van art. 8 der wet, hetwelk de bevoegdheid geeft om hen, die zich door hunne verdiensten jegens het Genootschap onderscheiden hebben tot Buitengewone leden van het Hoofdbestuur te benoemen en Professor van Toobenenbebgen uit te noodigen het Buitengewoon lidmaatschap te aanvaarden.

De vergadering begroet dit voorstel met toejuiching, hetgeen door Prof. van Toobenenbebgen onder dankbetuiging wordt aanvaard.

Voorts wordt medegedeeld, dat H. M. de KoninginRegentes het Beschermvrouwschap van het Bijbelgenoootschap heeft aanvaard.

Het Britsch-Bijbelgenootschap bericht, dat het met 1 November 1892 zijne depots in ons land opheft, na 50 jaren hier werkzaam te zijn geweest.

Tegen betakng zullen echter steeds boeken van dat Genootschap verkrijgbaar zijn.

Een voorstel om een gedeelte van den Bijbel voor blinden te laten drukken, wordt met sympathie begroet. Het Hoofdbestuur neemt op zich, deze zaak verder te onderzoeken, om later dienaangaande een bepaald voorstel te doen, daar het blijkt dat er een belangrijk verschil van meening bestaat over het type dat zou moeten worden aangenomen.

Sluiten