Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot Voorzitter wordt gekozen de Heer J. G. Sillem; tot leden van het Hoofdbestuur de Heeren H. C. Steenbeegen en Ds. K. Schaeten.

Over het niet voorhanden zijn van de huwelijksbijbels is door verscheidene afdeelingen ernstig geklaagd. Daarin is echter in den laatsten tijd verbetering gekomen.

Twee colporteurs zijn door het Hoofdbestuur aangesteld; de eene voor Groningen en een gedeelte van Friesland, de andere voor Noord- en Zuid-Holland.

De vertaling van den geheelen Bijbel in het Soendaneesch, bewerkt door den Heer S. Coolsma , is in het licht verschenen.

Aan die in het Macassaarsch en Boegineesch, wordt nog gewerkt door Dr. B. F. Matthes, terwijl eene overzetting in het Alfoersch opgedragen is aan den Heer J. A. F. Schwaez, zendeling in de Minahassa.

In het afgeloopen jaar werden 24228 Bijbels en Testamenten verspreid.

In den loop van dit jaar werd bij de Besturende Commissie aanvraag gedaan om aan landverhuizers van hier vertrekkende, Bijbels te verschaffen. Het Hoofdbestuur hiermede in kennis gesteld, verklaarde zich bereid de benoodigde exemplaren gratis te zenden, mits de transportkosten naar hier, door de afdeeling //Rotterdam" werden gedragen. Zooals uit de opgave van het hoofddepöt blijkt, zijn reeds 250 Bijbels uitgegeven.

De Zondagschool telt thans 212 leerlingen. Tengevolge der strenge en langdurige koude van den vorigen winter, heeft de opkomst der leerlingen veel te wenschen overgelaten en is het getal nog al verminderd.

Sluiten