Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hier volgende Redevoering werd door mij uitgesproken den 3*» December d884. Dezelve diende tot sluiting der bijeenkomsten en werkzaamheden des Genoot schaps, onder de zinspreuk: «Bijbelstudie en Ge» schiedkunde zijn de eenige bronnen van alle ware » Orthodoxie."

In eene vergadering de» d6"> April J834- gehouden, verkoos men mij tot de uitvoering dier taak. Ik heb getracht mij van dezelve te kwijten, zoo goed mij mogelijk was. Voor het overige, men kende mijne omstandigheden en het verliet dat ik geleden had; en mijne geëerde medeleden waren toegevend, en even daarom te vrede. Men verzocht mij om het stuk, op kosten des Genootschaps, te willen late» drukken, en het ten behoeve der leden, als een monument bij de sluiting van den kring, tot deszelfs eer opgerigt, te willen afstaan. Gaarne voldeed ik aan dit vereerend verzoek, en die lede» welke bij deze gelegenheid in verzen hun gevoel uitgedrukt hadden, beloofde» almede de over gif te hunner stukken. Verschillende omstandigheden echter, hebben de uitvoering van dit plan verhinderd, onder welke, zekerlijk niet als de minste te beschouwen is, de langdurige, ongesteldheid, en het daarop gevolgd overlijden, van den edelen en waardigen Heer x. orosbaxs, die als het oudste hd des bestuttrs de functie» va» Voorzitter vervulde.

Sluiten