Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebleven, dan bejammeren wij de vergankelijkheid van al het aardsche, die zelfs haren invloed uitoefent op dat gene wat het edelste, het voortreffelijkste in onze oogen schijnt te wezen! Maar laat het zich anders denken? Wanneer een aloud gewijd dichter het ons zegt: » Wat uit stof is, neemt een einde;" dan immers sprak hij de waarheid? En immers alles wat door menschen werd of wordt daargesteld, is uit stof? Of leert de ondervinding het niet dagelijks dat wij leemen hutten bewonen, wier grondslagen in het stof zijn; is het dan niet sedert zes duizend jaren bevestigd, dat al wat leeft is opgeschreven ten doode, en wat zouden wij het dan willen, hoe zonden wij het mogelijk kunnen achten, dat ééne menschehjke inrigting altoos bleef voortduren, en niet deelen zoude ift het lot harer oprigters? Doch ook dan, wanneer wij het konden willen, wanneer wij het durfden mogelijk achten, dat menschen iets daarstelden hetwelk altoos bleef voortduren ; de ondervinding zoude ons dagebjks doen zien en ervaren, dat wij ons jammerlijk bedrogen. En zoo er in deze vergadering iemand mogt tegenwoordig wezen» welke nog nimmer die ervaring kende, zij moge hem dan dezen avond voor het eerst bevestigd worden.

Eenendertig jaren geleden werd alhier de genootschappelijke vereeniging opgerigt, wier doel en strekking zoo heilzaam, zoo edel, zoo voor den hemel zelve geschikt scheen! En heden, ach! heden zijn wij bijeen, om die vereeniging te ontbinden! Maar wie

Sluiten