Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat van hetzelve geenerlei resultaten, ten hoogste genomen eenige hooge bespiegelingen zouden kunnen te wachten zijn. Maar ik wil u echter niet ontveinzen, M. H.! dat de gedachte aan de mogelijkheid van hetgene waaromtrent ik n eenen wenk gaf, eenen beslissenden invloed had op mijne keuze van het onderwerp hetwelk ik voor dezen avond bepaalde. Wanneer een geliefd Vriend, een dierbaar Leermeester, ons iets naliet als eene gedachtenis, dan immers moet het ons aangenaam zijn, ons daarover te onderhouden? Maar dubbel aangenaam, nog heiliger zal ons dat onderhoud wezen; nog sterker zullen wij er verpligting en aandrang toe gevoelen, wanneer wij ons voorstellen mogen dat zulks hem niet onbewust is, en dat het zijn genoegen verhoogt.

Onze genootschappelijke vereeniging heeft een geschenk van, eene gedachtenis aan haren geliefden Voorganger uit zijne handen als het ware ontvangen, in dewelke hij zich in deze zelfde kamer een blijvend gedenkteeken heeft opgerigt. Laat ik ze u mogen aanwijzen in de drie spreuken, welke zijné wijsheid, zijn smaak hier deden plaatsen. Zij maken de drie deelen mijner rede tot n uit.

De eerste is: > Bijbelstudie en Geschiedkunde zijn de eenige bronnen van alle ware Orthodoxie" Zij zal mij aanleiding geven om u over dat doel der oprigting van dit genootschap te onderhouden, en n eenige herinneringen uit hetzelve mede te deelen.

Sluiten