Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter die. zich noemende onfeilbare mannen, leerstellingen verkondigden, daden verrigteden en gezag uitoefenden, welke hjnregt tegen de uitspraken des bijbels aandruischten, wilden niet allen meer gelooven dat de ware orthodoxie bij die hooge geestelijkheid huisvestede. LuTHEH, CAIVIJ», ZWIPT&LIOS, HELAHCHTOH Stonden

op, en de hervorming werd tot stand gebragt! Hoe de roomsche kerk hare gewaande orthodoxie door brandstapels, galgen, raderen en wat dies meer zij zocht te handhaven, is u bekend; zij voerde juist daardoor het bewijs harer hetrodorie, of onzuiverheid en onregtzinnigheid in de leere des Christendoms met zich; en dit werd en wordt nog dagelijks bevestigd, door de verschillende denkwijzen harer geestelijken, dewelke, niettegenstaande voorgegevene eenheid, zeer verre zijn van een te zijn, terwijl de eene des anderen orthodoxie lastert, tegenspreekt, verdenkt, of openbaar verdoemt.

Ik noemde n daar zoo even vier voorname hervormers: het is wereldkundig genoeg, en het volgt uit den aard van alle menschelijke kennis, dat deze mannen, ofschoon één in doel, echter in vele zaken van elkanders denkwijze verschilden: geen hunner matigde zich de onfeilbaarheid aan; tegen zoodanige aanmatiging der roomsche kerk ijverden zij krachtig en naar waarheid, maar echter meende ieder hunner dat zijn gevoelen het meest orthodoxe was.

Ik zal n niet ophouden, M. G. H.! door u eene geheele geschiedenis te verhalen, van alle de twisten over

Sluiten