Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kanten alhier beroepen, moesten alle Voetiaanen wezen; in het naburige Schiedam moesten twee Coccejanen en twee Voetiaanen zijn; in Amsterdam had men de drie Colommen volkomen, want aldaar verkoos men in een deel der predikanten ook Lampejaanen, anders lieden van den ernst genaamd, aan te treffen; ja zelfs de kerkenraad verdeelde zich naar die drie Colommen, en geen ouderling, die zich naar coccejus noemde, al wist hij van 's mans gevoelen niets, zoude den post dien hij bekleedde aan de zijde van eenen Lampejaanschen predikant hebben willen vervullen. Aan de hooge scholen ging het niet beter: iedere Hoogleeraar, hij mogt Lampejaansch, Coccejaansch of Voetiaansch denken, had zijn eigen zoogenaamd systeem; dit werd den studenten onderwezen en, de predikant die het systeem van dezen of genen professor volgde, werd hier of daar al of niet beroepen, naar gelang men in de gemeente het eene of andere systema meerder of minder was toegedaan. De predikanten zei ven vormden zich een eigen zoogenaamd systeem, en wie, om van niets anders te spreken, de twistschriften leest, welke alhier, tusschen de Eerw. Heeren babbeha en ten broek gewisseld zijn, tal zich kunnen overtuigen dat ieder zijn eigen systeem had, en ongelukkiger wijze den bijbel daarnaar en niet het systeem naar den bijbel verwrong! Het ontbrak ook niet aan dezulken, welken geen eigen systema hadden, maar hunne orthodoxie alleen vonden, in dat stelsel hetwelk hun aan de hooge school, door

Sluiten