Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te overtuigen omtrent hetgeen ware orthodoxie konde genaamd worden; de edele oprigter van dezen kring kweekte dien lust aan, en vormde zich daardoor langzamerhand eene school van leergierige vrienden, aan Welke hij zijne denkbeelden konde mededeelen. De noodlottige omstandigheden van de jaren 1796 en 97 en de verwijdering van den eerbiedwaardigen man, gedurende eenen geruimen tijd, verhinderden hem, om reeds toen het ontwerp tot stand te brengen, hetwelk naderhand, en wel op den 30 November 1803, werd volvoerd.

Toen toch werd door de Heeren h. a. schet, p. wittigs, a. p. vak ijssei.stet.ir, c. gewin, c. vehsteeves en

d. g. teljer, dit gezelschap, onder de voorzitting, leiding en besturing van den Eerw. scharp opgerigt.

Intusschen zoude men zich een verkeerd denkbeeld maken van de wijsheid en het beleid van den schranderen man, door te meenen, dat hij reeds dadelijk zijn geheele denkbeeld en oogmerk om dit gezelschap dienstbaar te maken aan de bevordering van ware orthodoxie, ontwikkelde; door dit reeds dadelijk te doen, zou hij menig eenen zijner toenmalige ambtgenooten geërgerd hebben, en even daardoor, den invloed die het gezelschap hebben moest, tegengewerkt; diegenen onder mijne hoorders, welke de gezelschappen van den beroemden paclüs bonnet, van den professor dikgejian wouter ssits en anderen, zich in aard en strekking kunnen herinneren en voor den geest brengen, zullen mijne stelling

Sluiten