Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon in staat stellen, om den woordelijken tin des Bijbels te bepalen; doch het is niet minder zeker, dat de zucht dier eerwaardige mannen, om uit den Bijbel zeiven hun sijstema te bewijzen, of Iaat ik lietier zeggen, om dat goddelijke boek naar hun sijstema te verdraaijen, hun in de uitlegging menigwerf het spoor deed verlaten en hunne bijbelstudie vaak tot eene sijstema-studie verlaagde. De oorzaak van dit gebrek was hoofdzakelijk daarin gelegen, dat men niet konde of wilde gelooven, dat gelijk de menschelijke geest, in alle'andere zaken, het ware punt niet op eenmaal vat noch vatten kan, maar altoos hooger en hooger voortstreeft, zulks ook plaats had, in dat gene wat men orthodoxie geliefde te noemen: men meende dat men deze op eenmaal gevonden had, en dat aan het sijstema, hetwelk men er zich van had ontworpen of het welke men volgde, niets te verbeteren, noch te veranderen viel. Wanneer nu, toenemende taalkennis en vordering in de uitlegkunde des Bijbels, eene verandering in het aangenomen stelsel zonden hebben noodig gemaakt, dan verkoos men daarvan liefst niets verder te hooren, want het stelsel moest den Bijbel uitleggen, en alzoo deze laatste naar en volgens het aangenomen sijstema verklaard worden.

De Eerwaardige scharp begreep dit anders; hij meende, dat de voortgang in kennis ook voortgang in de verbetering van bijbelstudie en uitlegkunde moest ten gevolge hebben , en dat even daardoor, de zoogenaamde orthodoxie, méér en méér verlicht, verbeterd en algemeener

o

Sluiten