Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar voortgaan, voortstreven, en niet ons vergenoegen met het gene door de ouden gezegd is, maar zelf onder biddend opzien tot God, werken, dit, dit was noodig.

Wanneer wij nu de eerste thema welke de eerwaardige man ter behandeling opgaf gadeslaan, dan zien wij reeds dadelijk dat hij doel had, om dat gene wat men tot dien tijd toe, als eene eigendommelijke kennis der geleerden beschouwd had, meer algemeen te maken. Die thema toch, welke door den verdienstelijken, ijverigen en beminnelijken wnnas, helaas reeds sedert huig ontslapen, behandeld werd was deze: »Wat verstaat men door de godgeleerdheid in 't algemeen? Wat beteekent het woord Theologie; wat de bijnaam van Theologus aan Joannes in het geschrift der openbaring, en eindelijk is de godgeleerdheid beschouwend of beoefenend?"

Eene tweede thema was: » Wat beteekent de Bijbelsche naam godgeleerdheid, en meer bijzonder de naam Logos, of woord van God, aan den Zone Gods gegeven?" De behandeling dezer vraag was aan den verdienstelijken a. p. VAir ijsselsteik opgedragen. Bij eene volgende gelegenheid werd aan den Heer aiwis eene behandeling der ingeschapene kennis, daarna aan den Heer vkesteeveh, eene beschouwing der verkregene kennis, en eindelijk aan den Heer teijer een onderzoek naar de waarheid der natuurlijke godgeleerdheid, en een betoog dat dezelve ook plaats heeft zonder openbaring, opgedragen, terwijl de verdienstelijke Voorzitter zelf, gedurende vier vol-

2 *

Sluiten