Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gende bijeenkomsten over de zoogenaamde ingeschapene kennis zijne denkbeelden mededeelde.

Uit deze beginselen .. Wijkt dan na alreeds dat het oogmerk van den waardigen man was. om die genen welke hij, als zijne leerlingen, rondom zich verzameld had, zelve te laten werken, aan ieder zijne bijzondere wijze van behandeling vrijlatende, maar dat hij even daardoor bedoelde eene aanleiding te vinden, om hun over dergelijke onderwerpen aan het denken te helpen, hun zijne denkbeelden mede te deelen, en alzoo te trachten met hen voort te streven op den weg, welke naar de ware Orthodoxie henen leidt. Dit toch is zeker, dat dezelve niet op eens ons deel wordt, maar dat zij van tijd tot tijd toeneemt, en dat de Bijbel ons hare verhevene waarde en hemebche schoonheid meer en meer leert kennen, al naar mate wij meer in dat boek der boeken studeren en ons op deszelfs regt verstand toeleggen.

Gij zult wel niet van mij vergen, M. H. dat ik u een historisch verhaal geve van alle de thema's, welke gedurende eenendertig jaren in deze bijeenkomsten behandeld zijn: zulks zoude zoo veel- te nutteloozer en droger zijn, om dat het mij toch volkomen onmogelijk wezen zoude, om u iets te zeggen over de wijze van behandeling: het zij genoeg gezegd, dat men vooral in de toelichtingen en aanmerkingen des Voorritters, de sterk sprekende bewijzen aantrof, voor de wijze waarop hij bijbelstudie wenschte ingerigt te zien. Naar zijn gevoelen was het niet genoeg,

Sluiten