Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijkheid en waarschijnelijkheid eener goddelijke openbaring, aan de menschen, deed en hielp behandelen, om daarna de echtheid van Mozes Schriften té doen bewijzen, ten einde daarna de geschiedenis der wereldschepping, die van het eerste menschenpaar, van den val, en van Kaïn en Habel te behandelen, dan zien wij reeds van den aanvang af dat zijn doel geen ander konde zijn, dan om bij de studie op die uitdrukkingen des Bijbels, tevens die op de geschiedenis des Bijbels te voegen, ten einde alzoo de leer, in die geschiedenis ingeweven, in het heldere licht te plaatsen, God in zijn bestuur over de wereld, in zijnen weg, om de kennis aan Hem bij ons geslacht behouden te doen blijven, en in zijne betrekking als eenen vergevenden vader en genadigen Heer te doen erkennen, maar dan ook konde het niet falen, of diezelfde geschiedkunde moest ons doen zien, hoe ver het menschdom van God was afgeweken, en meer en meer van hem bleef afwijken; in verband met de algemeene geschiedenis van het menschdom, bleek het, hoe zonder goddelijke tusschenkomst geene redding mogelijk was. Zoo werd ons als van zelve, van Adam tot op Mozes, en van Mozes tot op Christus, al meer en meer geschiedkundig zoo wel als uitlegkundig, de noodzakelijkheid, de dringende noodzakelijkheid aangetoond, van dien 'grooten behouder en redder van verlorene stervelingen; van Hem, die datgene hérstellen zoude van welks verdorvenheid veertig eeuwen voor zijne komst getuigenis gaven, en waarvan reeds meer dan achttien ecuwen, na

Sluiten