Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne omwandeling op 'aarde de ' noodzakelijkheid luide prediken.

Ik heb getracht u uit de geschiedenis en den toestand der orthodoxie, en de denkwijze van onzen stichter, en uit den aard van Bijbelstudie en Geschiedkunde zelve de oorzaak, de stichting en het eigenlijke doel dezer inrigting te doen kennen: ik heb u doen zien hoe van den aanvang af, alle»"ingerigt werd .tot het bevorderen van echte Bijbelkennis en Geschiedkunde, en ik hoop u genoegzaam overtuigd te hebben van de waarheid van het gevoelen van onzen grooten Voorganger, dat orthodoxie de vrucht moet zijn ;Tan doorgezette en ernstige studie; dat dezelve niet op eenmaal ons als wordt ingegoten; dat ze ook tot eene zekere hoogte gekomen niet werkeloos blijft staan, zonder dat men het er verder in zoude kunnen brengen; ik meen u bewezen te hebben, door hetgeen ik wegens dezen kring heb aangevoerd, dat bij biddend, onbevooroordeeld en naarstig onderzoek, de waarheid ons telken reize helderder wordt, maar ook meerderen rijkdom van beschouwing aanbiedt, zoodat wij eigenlijk nimmer ten einde zijn, noch zijn kunnen, het eene als het ware uit het andere voortvloeit, met een woord: » de ware orthodoxie, geput uit de bronnen van Bijbelstudie en Geschiedkunde, wordt wel altoos heerlijker, geeft wel altoos nieuwe stof tot* kennis en tot Godsverheerlijking, maar ze heeft 'nooit haar toppunt bereikt, omdat de bijbel waarin ze vervat is onuitputtelijk is; omdat 'de menschelijke geest altoos

Sluiten