Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortstreeft, en omdat 'de Heilige Geest Gods, die ons in alle waarheid leiden wil, wanneer wij aan die leiding behoefte gevoelen, ons altoos nieuwe bronnen en lichtpunten doet ontdekken, die ons hooger opvoeren."

Gij zult nu wel niet van mij vergen, M. G. H.! dat ik u chronologisch een verslag zal geven, van alles wat hier is behandeld geworden: hoe rijk de thema's ook zijn mogen, eene zoodanige optelling zoude eene dorre, indien al niet vervelende opgave zijn. Het zij dan genoeg gezegd, dat de geschiedenissen van de eerste vaderen des menschdoms, van de verdelging des menschengeslachts door, en de bewaring van Noach in, den zondvloed werden behandeld! ' Het zal u niet bevreemden, dat de verhalen van het leven der Aartsvaderen, der Israëlieten, eene rijke stoffe van beschouwing hebben aangeboden, en dat de leidingen Gods met het nakroost van Abraham een heerlijk veld voor echte Bijbelstudie en ware Geschiedkunde moesten openen. Immers van daar, waar Israël door Mozes de Roode Zee wordt doorgevoerd en Sinai beeft bij de büksemen en donderen der 'wetgeving, terwijl Horeb trilt voor de Majesteit van Hem wiens naam is Heer der Heeren,' tot daar waar de Joden aan de stroomen van Babyion nederzaten, en in verdrukking en gevangenis tot den God der Vaderen wederkeerden, is hunne geschiedenis, als de geschiedenis van God met het menschdom, ten einde Zijne kennis onder hetzelve te bewaren, alhier behandeld. Van daar, waar Cyrus den raad uitvoert van den Allerhoogste, en de

Sluiten