Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit den Hemel was nedergedaald, om ons geslacht tot God terug te voeren, werden behandeld, en zulks altoos in dien zelfden geest, geenszints naar een vast systema, maar alleenlijk met de zucht om op den weg van ware regtzinnigheid en zuiverheid in de leere des Evangeliums te vorderen, en om ons voor te bereiden, zoo ver menschelijke pogingen dit toelaten, voor die woningen des vaders, waarop Jezus zelve ons het uitzigt geopend heeft; waar wij het volkomen ervaren zullen, dat de zuiverheid der leere van dien Goddelijke, op aarde niet in al derzelver reinheid konde begrepen worden! Immers het oneindige is niet voor de eindigheid van het' stof, het'Volmaakt geestelijke niet voor het zinnelijke berekend! Het aardsche kan geen systema van het hemelsche, het eindige geen systema van het eeuwige daarstellen. '

Op dezelfde wijze en in gelijken geest'werden de geschiedenissen dei? Opstanding en Hemelvaart,' en die van het'pinksterfeest beschouwd, en de eerste instellingen en verrigtingen der Apostelen maakten al mede het onderwerp onzer onderzoekingen uit: zoo waren dan ook alreeds de thema's opgegeven, die ons de verspreiding van het Evangelie, door Petrus, Paulus, Barnabas, Silas en anderen moesten leeren kennen; zoo had elk onzer reeds z(jn aandeel ontvangen in het overzigt der Apostolische brieven en geschriften, welke ons zijn bewaard gebleven: maar anders was het bepaald bij Hem, die de tijden en de stonden regelt!

Wel kwamen wij wederom plegtig bijeen; wel verec-

Sluiten