Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nigden wij ors broederlijk, maar het was om ook hier eene hulde te bieden aan de nagedachtenis van onzen geliefden leermeester, vriend en vader! wij vierden hier ■fijnLijkfeest: wij trachteden het gedenkteeken, dat hij zich hier had opgerigt, te versieren: wij bragten onze tranen, die tolken onzer menschelijkheid, aan het graf van den geliefden, als offers zijner waardig. Ach mijhe vrienden: Scharp was een mensch, en wie mensch is, dien is het gezet te sterven: maar o mijne broeders! Schabp wandelde met God, en zijn sterven was, ontslapen aan den mond zijnes Heeren.

Gij zult mij welligt beschuldigen wegens nalatigheid, omdat ik u tot hiertoe niet herinnerd heb, aan die leden van dezen kring welke hebben uitgemunt door hunne werkzaamheid in denzelven; gij-zult rekenen dat ik te weinig gedaan heb, door u slechts.de namen te noemen van hen die denzelven hielpen daarstellen; maar zoo ik u hier namen moest noemen, dan zonde ik mij schier verpligt rekenen, om u de geheele lijst voor te lezen van hen die hier werkzaam' waren: of indien ik gedenken wilde aan dezulken wier verdiensten verre boven mijnen lofverheven zijn, dan'zoude ik welligt diepe aandoeningen opwekken bij kinderen en bloedverwanten, die met ons hun gemis betreuren: of, ik zoude de zedigheid kwetzen van zoo vele verdienstehjke voormalige, en nog tegenwoordige leden, wier bijzijn mij vereert, wier werkzaamheden ons nuttig en aangenaam waren, maar wier lof ik althans in hunne tegenwoordigheid niet mag vernielden.

Sluiten