Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor ons geheim hield, zonder dat vrij immer het juiste zullen weten of kennen. En wanneer dan nu de Eeuwige zich aan ons heeft geopenbaard in zijn woord, dan zal men het afkeuren, dat wij die openbaring trachten te leeren verstaan, en zulks enkel daarom, omdat wij ze nimmer geheel verstaan kunnen I Neen! het is onze pligt, onze heilige pb'gt, te onderzoeken wat wij kunnen, en als wjj dan gevoelen, dat wij ten deele kennen, laat ons dan God danken dat hij ons ook daardoor gevoelen doet, en leeren wil, dat wij stof en assche, dat is menschen, en dat wij geene goden zijnl maar dan ook is het onderzoeken niet alleen geoorloofd, maar Gode welgevallig, want hoe meer wij van hetgene ten deele is kennen, hoe meer wij - voor de hooge bestemming die Gods genade in Jeins Christus voor ons heeft weggelegd, vatbaar worden.

» Maar was in dezen kring dan alles zoo voortreffelijk en zoodanig ingerigt, dat men aannemen mag dat dezelve volkomen doelmatig was en niets te wenschen overig liet?" Wie onzer zonde vermetel genoeg zijn, om dit te beweeren! Maar wie ook zonde zoo weinig menschenkennis bezitten dat bij het begeerde ? Neen wij waren hier even als elders en overal menschen; en dit alléén sluit reeds het denkbeeld van volkomenheid en volmaaktheid buiten, maar dit toch mogen wij getuigen, dat broederhjke liefde en zucht naar waarheid ons steeds geleidden; wij trachteden, bij de overtuiging dat onze kennis slechts ten deele was, en aan deze zijde des grafs niet andera zijn konde, die kennis echter te vermeerde-

3

Sluiten