Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren, te vergrooten en uit te breiden, en daartoe was de raad, de voorgang, de inlichting, de mededeeling van denkbeelden onzes geliefden Voorgangers, ons zoo noodig en dienstbaar: het mogt dan in menschelijke zwakheid wezen, wij streefden toch in onze mate, naar het groote doel der menschheid. 0 herinnert gij ze u nog M. B., die avonden, wanneer na den afloop der eigenlijke werkzaamheden, de geliefde Leeraar en vriend zich in den gezelligen kring met ons plaatste, hoe hij dan zijne denkbeelden over belangrijke onderwerpen, mej; welwillendheid , duidelijkheid en liefde aan ons voordroeg, terwijl wij, als aan zijnen mond geboeid, hem nog meenden te hooren, 'als hij zijne toespraak reeds had geëindigd , terwijl menigmalen zijne denkbeelden zoo rein en dui.delijk waren, dat wij het bijna onmogelijk zouden geacht hebben, dat het anders ware, dan hij het ons leerde; ja dat wij het bijna zouden vergeten hebben, dat wij slechts ten deele kennen. En uit dit standpunt genomen, durve ik gerustelijk zeggen dat onze bijeenkomsten doelmatig waren en weinig te wenschen overig beten; maar zij zijn voorbij, voorbij om nooit weer terug te keeren, die éren, aan christendom, deugd, kennis en vriendschap toegewijd, op deze aarde toch is niets bestendig; hetgene vervloog keert niet terug, maar hetgene het wrocht kan blijven duren. -

Ik erkenne het, die onbestendigheid, dat ten deele, niet alleen van alle onze kennis , maar van alwataardsch is, zoude ons kunnen ontmoedigen; doch wanneer wij

Sluiten