Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• Het woord Gods blijft in eeuwigheid." Dat woord werd hier onderzocht, en mogen ook eenmaal, en zekerlijk is dit na Terloop van korte jaren met ons allen het geval, tij die het hier onderzochten, in het stof des doods nederliggen, en op hunne slaapsteden rusten, hetgeen door hen onderzocht werd bhjft eenwig, en datgene wat uit dat woord geleerd werd, de troost, de raad, de leiding welken wij er uit putteden, dat alles blijft eeuwig. Als alles ons ontzinkt; als de wereld voor ons brekend oog verdwijnen zal, en al wat ons lief is, ons verlaten moet, om ons alleen, de onbekende gewesten der eeuwigheid te laten ingaan, dan blijft dat woord ons bij; het glanst ons voor, ook in de ons vreemde wereld waar wij intreden, en voor den troon des Eeuwigen, staat het even als hier, en overal geschreven: » Het woord Gods bhjft in eeuwigheid." Ja voorzeker, die spreuk, zij is troostrijk bij het scheiden, maar wèl onzer, zoo wij haar nimmer vergeten!

Het zoude mij niet voegen, en hier zelfs, althans in mijnen mond, minder gepast zijn, het uitweiden over de verpligtingen, waartoe zij ons opleidt; maar broeders! met het oog op haar deed vader scharp, eenendertig jaren geleden, hier de werkzaamheden aanvangen; met het oog op haar, sprak hij ook tot ons: > ziet ik sterve, maar God zal met ulieden zijn ;" met het oog op haar, schreef hij zijne laatste belijdenis voor God, en gerust op de onfeilbaarheid en de trouw van dat eeuwige woord, sloot hij kalm zijne oogen voor de aarde, om ze daar te ope-

Sluiten