Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, waar het volmaakte zal gekomen wezen. Wat wacht hij van ons! dit, dat wij zijne lessen, zijn voorbeeeld volgen zullen, en dat dat eeuwig blijvende woord, de lamp voor onzen voet, het licht op ons pad wezen zal!

Ik sprak in den aanvang mijner rede tot n, over de vergankelijkheid van al het aardsche, ik wees u op het vernietigen en verdwijnen van alles wat wij hier zien, en voorzeker dat wegvliegen onzer dagen, dat rondom ons wegzinken van hetgene wij eenmaal kenden, lief hadden, beminden of hoogschatteden, kan niet anders dan eenen diepen, eenen somberen indruk op onzen geest maken, en voor hem, die slechts aan de aarde en aan het latof verbonden is, voor hem wiens geest geen rustpunt heeft, dat zich in hooger sfeer verheft, voor hem is deze wereld eenmaal eene woestijn, de dood het vreesselijkste dat zich .Iaat denken, en het leven zelve een raadsel hetwelk niet is op te lossen. Maar, het woord Gods bestaat in eeuwigheid, en waar die fakkel ons voorlicht, waar de trouw van den Almagtige ons borg staan wil voor de uitkomst, daar bhjft geen donker meer over, daar kan geen mistrouwen meer bestaan! dat woord leert ons dat wij van God eene hooge bestemming ontvingen, en dat hoe verre wij ook van Hem zijn afgedwaald, Hij ons lot vaderlijk en hefderijk bestuurt; dat woord leert ons dat God zijne kennis bij de menschen bewaren wil, dat Hij hen gadeslaat, en de lotgevallen der volkeren, zoo wel als die der bijzondere personen regelt en bestuurt: dat woord leert ons

Sluiten