Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zins ontvlieden. Ook is de bijl aireede aan den wortel der boomen gelegd; elke boom dan die geene goede vrucht voortbrengt wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ernstige woorden, voorwaar! maar de Farizeen geloofden hem niet! zij verwierpen den raad Gods tegen zichzelven, en werden van hem niet gedoopt. Luk. 7: 30.

Maar hoe zou hedendaags zulk eene predikatie bij den kinderdoop passen? Meent niet bij u zeiven te zeggen wij hebben Abraham tot tenen vader! Vleeschelijke afkomst en uiterlijke verbondsbetrekking, geeft niet de minste aanspraak op den doop; maar belijdenis van zonden, bekeering tot God, en het voortbrengen van vruchten der bekeering waardig — dit zijn de vorderingen die door Johannes aan de doopelingen gesteld werden, en hieraan konden gewis geen jonge kinderen beantwoorden.

"Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden."— De tijd was aangebroken om Zijn ambt te aanvaarden, en het werk dat hem de Vader gegeven had te volbrengen. En nu ziet Johannes dien Heer naderen, voor wiens aangezigt hij uitgezonden was den weg te bereiden; die voor hem geworden was, en wien hij zich niet waardig gevoelde om nederbukkende den riem Zijner schoenen te ontbinden — en nu zal hij Hem doopen? Die eer is te groot! "Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is noodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af! want alzoo betaamt ons alle geregtigheid te vervullen! Toen liet hij van Hem af. En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden hem geopend en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn geliefde, in denwelken Ik Mijn welbehagen heb." Matth. 3: 13-17. •

Welk een heerlijk voorbeeld van gehoorzaamheid, hebben wij hier aan onzen gezegenden Heer! Hoe kan een volgeling van Hem deze instelling gering schatten? Is de discipel meer dan zijn Meester? indien het Hem betaamde, om aldus alle geregtigheid te vervullen, hoe veel te meer ons! Zeg derhalve niet, wat nut zal mij de doop doen? Of, ik kan zonder denzei ven zalig worden! Is het niet een bevel des Heeren? En heeft Hij iets overbodigs bevolen? Heeft Hij niet gezegd: "Die Mij liefheeft bewaart Mijne geboden?" Hebt gij Jezus lief, waarde lezer? Kent gij Hem als uwen Redder en Zaligmaker? Is Hij u dierbaar? O dan, "dewijl Hij uw Heer is, zoo buig u voor Hem neder!" "Zalig zijn zij, die Zijne geboden

Sluiten