Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Gaat heen in de geheele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen; die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden." Mark. 16: 15,16.

Dit zijn de plegtige afscheidswoorden des Heeren bij Zijne hemelvaart; en zij behelzen "de bevelen die Hij door den Heiligen Geest aan de Apostelen die Hij uitverkoren had, gegeven heeft" (Hand. 1: 2.) Zij verdienen daarom bijzondere opmerkzaamheid en behartiging. Het is, indien ik mij zoo mag uitdrukken, de grondwet in het rijk van Hem, die alle magt heeft, in hemel en op aarde; en zij zal in kracht blijven, tot aan de voleinding der wereld. Laat ons toezien dat wij dezelve niet misduiden of verdraaijen! Wel ons, dat de Heilige Geest, die onfeilbare uitlegger van Gods Woord, de meening zoo duidelijk gemaakt heeft, dat wij ons er l niet in kunnen vergissen. Mattheus en Markus stemmen volkomen overeen en verklaren zich wederzijds. Laat ons de woorden des Heeren door beide opgeteekend, in ordo naast elkander plaatsen:

I. Gaat dan henen, Onderwijst (of maakt discipelen van) alle volken. Gaat heen in de geheele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.

II. Dezelve (discipelen) doopende in den naam des Vaders, enz. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden, maar die niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden.

III. Leerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet ik ben met ulieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen.

De eerste taak der Apostelen alzoo was, om door het onderwijs, of door de verkondiging van het Evangelie, discipelen te maken, die door Markus geloovigen genoemd worden. Dan deze discipelen of geloovigen te doopen, in den naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; en hen vervolgens te leeren onderhouden alles wat Hij hen bevolen had. Dit is de eenvoudige zin of beteekenis van deze gewigtige opdragt des Heeren, en de orde daarin vervat, is door Hem zeiven vastgesteld.

Het baat hier niet om te zeggen, "de Heere heeft bevolen alle volkeren te doopen, en de kinderen behooren ook tot de volken;" want het voornaamwoord hen doopende, wijst niet op alle volken, *) maar op discipelen en daarom moet het onderwijs den doop voorafgaan, en niet de doop het onderwijs. Niet alleen dit, maar het onderwijs moet verstaan en aangenomen worden; het Evangelie, dat verkondigd wordt, moet geloofd worden;

*) Dit volgt van zelf, uit de natuur der niak, want de volken zouden immers weigeren gedoopt te worden, tenzij zij eerst discipelen geworden waren.

Sluiten