Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vooral wanneer daardoor, gelijk in dit geval, het gebod Gods te niet gemaakt wordt I

Maar door hnnne handelwijs in de Heidenwereld; bewijzen onze broeders ontegenzeggelijk, dat zij twee doopen hebben, in plaats van een! en wel op heel tegenovergestelde gronden. Den eenen op grond van bekeering en geloof, en in gehoorzaamheid aan het bevel des Heeren — den anderen in weerwil van dit bevel, op grond van vleeschelijke afkomst, en zonder geloof of gehoorzaamheid Wj den doopeling. Den eenen op grond van wedergeboorte, en aan het begin van een nieuw of geestelijk leven — den anderen op grond van vleeschelijke geboorte, en aan het begin van een natuurlijk aardsch leven! Dit kan onmogelijk één doop zijn! Wel hebben onze Dortsche vaderen dit ook gevoeld, en daarom hebben ze naast het formulier om kinderen te doopen, ook nog een ander opgesteld om, zooals zij het noemen, bejaarden te doopen. Juist! juist! hebben zij hierin gehandeld; want het zijn twee verschillende doopen, en de kinderdoop past niet voor geloovigen; noch ook de doop der geloovigen voor kinderen!— Maar Paulus zegt dat er maar één doop is: -"Bén Heer, één geloof, één doop." (Ef. 4: 5). Dus één van beiden is niet echt! Kiest u een van beidel Gij hebt gekozen? Helaas! het is maar al te waar! Deze apokriefe doop heeft den door Christus ingestelden bijna geheel en al bij u verdrongen! Gij hebt Zijn gebod krachteloos gemaakt door uwe instelling!

Dat de kinderdoop nergens in Gods woord bevolen is, is openbaar; er is bij de instelling des doops, noch op eene andere plaats geen schijn of schaduw van een bevel te vinden, om kinderen te doopen; en dat feit is alleen een afdoend antwoord op de vraag: van waar is die? Want is het geen gebod van God, dan is het een gebod van menschen!

"Maar", zegt welligt iemand, "wij doen toch ook andere dingen, waarvoor wij geen uitdrukkelijk bevel hebben, b. v. wij laten de vrouwen toe tot het avondmaal, dat ook nergens geboden is."

Antwoord: Een bevel hiervoor zou overbodig zijn, en God geeft geene onnoodige bevelen. Geloovige en gedoopte vrouwen hebben deel aan het atondmaal, als leden der gemeente. Paulus zegt tot de gemeente van Galatie (3: 26-29): "Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoo velen als" gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw: want gij zijt allen één in Cristus Jezus." In het Avondmaal nu wordt deze eenheid verwe-

Sluiten