Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wien's Neerlandsch bloed in d'aderen vloeit, Van vreemde smetten vrij; .

Wiens hart voor land en Koning gloeit, . en van wier moed en heldendaden geheel Europa zal gewagen. Hij belooft dus eene hooge soldij, en zendt zijne officieren door het geheele land om vrijwilligers aan te werven. Maar zij bespeuren al ras, dat de vaderlandsliefde zeer verkoud is, en het volk niet te wapen vliegt, gelijk zij verwacht hadden; zij kunnen niet half zoo veel vrijwilligers werven als zij wenschen, en in hunne verlegenheid en teleurstelling besluiten zij, om op eigen hand eene ligting te doen door conscriptie; en zij brengen alzoo een aanzienlijk leger bijeen; en nadat zij deze recruten een tijdlang in den wapenhandel geoefend hebben, worden zij naar de grenzen getransporteerd, den vijand tegemoet. Maar deze lotelingen zijn "helden in een veld waar geen volk is," en velen van hen deserteeren bij de eerste gelegenheid; anderen vlugten zoodra zij in het gevecht komen, en een geheel bataljon laat zich omsingelen, steekt de wapens op en wordt krijgsgevangen gemaakt, en de slag is verloren. De koning, zeer ontmoedigd, vraagt: zijn dit de vrijwilligers, die ik bevolen had aan te werven, en van wie ik verwachtte dat ze voor mij en Neerland's dierb'ren grond goed en bloed zouden opofferen, en den roem hunner voorvaderen zouden handhaven? Ach neen, Sire, zegt een generaal, de vrijwilligers hebben zich dapper genoeg gedragen; maar weet uwe Maj. dan niet dat het grootste gedeelte uwer armee lotelingen zijn? En nu laat de koning deze officieren dagvaarden, en vraagt hen: Had ik u niet uitdrukkelijk geboden vrijwilligers aan te werven? Ja Sire, maar uwe majesteit had ons toch ook niet verboden om lotelingen in te lijven; daarenboven wisten wij immers, dat voorheen uwe armee altijd door conscriptie geligt is, en zoo dachten en redeneerden wij, dat uwe maj. dit ook nu wel bedoeld zou hebben.— Gij dachtl zegt de koning, gij redeneerdet! Wie stond u toe om er over te redeneeren? gehoorzamen was uw pligt! uwe instructies waren zoo duidelijk dat gij er u niet in vergissen kondt. Uw gedrag betaamt geen soldaten; het zou dcgansche krijgstucht vernietigen. Gij hebt den kogel verdiend, en zijt oneervol van den dienst ontslagen! En verwachten onze lezers het woord: Wel gij goede en getrouwe dienstknecht! van onzen Koning, indien zij op dergelijke wijze met Zijne bevelen'omgaan? Heeft Hij niet gezegd: "Zoo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de menschen alzoo zal geleerd hebben, die zal de minste genaa md worden in het koningrijk der hemelen

Sluiten