Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaard. De doop is niet het tegenbeeld der ark, maar van het water des zondvloeds. Noach en de zijnen werden niet behouden door het water, (gelijk onze vertaling zegt.) maar door de ark; en ook wij worden niet behouden door den doop, maar door Christus. Het woord "doof" het water aan het einde van het 20ste vers, beteekent er doorheen, of in weerwil van het water; dat is, zij werden behouden door de ark niettegenstaande hun het water van den zondvloed met den dood dreigde. Nu wil ons de Heilige Geest hierdoor te verstaan geven, dat ook wij eertijds ongehoorzaam waren, en met onze zonde den dood verdiend hebben, gelijk de zondaars voor den zondvloed — en wij belijden dit in den doop, door onder het water bedolven te worden; maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons eene ark der behoudenis toebereid (in Hem, "die overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt is om onze regtvaardigmaking") en zoodra wij, door het geloof, daarin schuil nemen zijn wij "uit den dood overgegaan in het leven," en hebben vrede met God door Jezus Christus onzen Heer; en wij kunnen dan, door onze opstanding uit het watergraf. betuigen, een goed geweten tot God te hebben door de opstanding van Jezus Christus. Daar nu van den Christelijken doop hier gezegd wordt, dat hij is "de vraag van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus," zoo kan de doop van onbewuste zuigelingen niet de Christelijke doop zijn, want hoe kan een dusdanig kind in den doop betuigen een goed geweten tot God te hebben door de opstanding van Jezus Christus? Van dezulken getuigt God zelf dat zij "noch goed noch kwaad weten" Deut. 1: 39.

Ziedaar waarde lezer, de hoofdsom van de leer des doops overeenkomstig Gods woord. Ik heb getracht, om zooveel mij mogelijk was dezelve daar te stellen "niet met woorden die de menschelijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke zamenvoegende." (1 Cor. 2: 13). Indien gij een kind Gods zijt door wederbarende genade, dan woont deze Geest ook in u, en gij zijt met Denzelven verzegeld (en niet met den doop) tot den dag der verlossing (onzes ligchaams.) O! bedroeft dan dezen onfeilbaren Leeraar en Trooster niet, door het verwerpen van Zijn onderwijs, en door aan het onderwijs van feilbare menschen de voorkeur te geven!

Er cijn echter nog twee of drie bijbelplaatsen, die, hoewel zij niet van den Christelijken doop handelen, gedurig worden aangevoerd, alsof het bewijzen voor den. kinderdoop waren; en wij zullen daarom wel doen onze aandacht daarop nog eenige oogenblikken te vestigen:

Sluiten