Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; en allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee" 1 Cor. 10: 1, 2. Paulus waarschuwt de Corinthen in deze plaats voor de afgodendienst met het voorbeeld van Israël, die hoewel zij uit Egypte uitgegaan waren, en tot Mozes in de wolk en in de zee gedoopt waren, enz. nogtans in de woestijn terneder geslagen waren. De doop derhalve, waarvan hier gesproken wordt, was geen letterlijke maar figuurlijke doop, en is, wél verstaan, een treffend zinnebeeld van den Christelijken doop. "Israël dat naar het vleesch is," was een type, of zinnebeeld van de gemeente van Cristus, en de dingen die hen overkwamen "zijn geschied, ons tot voorbeelden, opdat wij geenen lust tot het kwaad souden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben." Israël was een uitverkoren volk — zoo ook de gemeente, het geestelijk Israël, is uitverkoren van voor de grondlegging der wereld; dit volk was in slavernij — zoo ook de Christen is van natuur een slaaf der zonde; Mozes werd gezonden om hen te verlossen en te bevrijden — Jezus Christus werd gezonden om ons van den slavendienst der sonde vrij te maken; zij werden bevrijd van den tij del ij ken dood door het bloed des paaschlams •— wij van den eeuwigen dood, door het bloed des waren Paaschlams; en gelijk de Israëlieten op hunne verlossing in Mozes hunnen verlosser gedoopt werden — zoo moeten ook de Christenen op hunne verlossing, in Christus hunnen verlosser gedoopt worden; en gelijk zij na hunnen doop de dorre woestijn moesten doortrekken, alwaar zij met manna gevoed, en met water uit de steenrots gedrenkt werden, en vervolgens door de Jordaan in het land Kanaan kwamen — zoo moeten de Christenen na hunnen doop door de woestijn dezes levens wandelen, alwaar zij met het ware brood, dat uit den hemel nederdaalt gevoed, en met water uit de geestelijke Steenrots gedrenkt worden, en ten laatste door den Jordaan des doods in het ware Kanaan der raste ingaan. Dit is dus nogmaals een krachtig bewijs voor de uitsluitende schriftmatigheid van den doop der geloovigen, uit het woord Gods dat levendig en krachtig is, en zeker eenmaal over alle menschenwoord triomferen zal.

"En zij bragten kinderkens tot hem, opdat hij ze aanraken zoude; en de discipelen bestraften degenen, die ce tot hem bragten. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot mij komen, en verhindert ze niet, want derzulken is het koningrijk Gods. Voorwaar zeg ik n, zoo wie het koningrijk Gods niet ontvangt gelijk een

Sluiten