Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de plegtigste wijze de Naam des Drie-eenigen Gods aangeroepen, alsof Hij zoo iets bevolen had, terwijl juist daardoor Zijn bevel te niet gedaan en krachteloos gemaakt wordt! Mogt God hun de oogen openen, en hun doen zien hoezeer zij dwalen!

Het woord, waarvan de Heilige Geest gebruik gemaakt heeft in de oorspronkelijke Grieksche taal, om de handeling des doops te benoemen is Baptizo, en beteekent indoopen, in het water insteken, indompelen. Het is het eenigste woord, dat ongeveer zeventigmaal in het Nieuws Testament gebruikt wordt voor den doop.

Bantizo beteekent besprengen, maar wordt nergens gebruikt voor den doop; en deze daadzaak bewijst dat het niet eenerlei is, of men doopt of besprengt, want dan zou dit woord gewis somtijds gebezigd zijn voor den doop.

Louo beteekent wasschen, maar wordt ook in geen geval gebruikt voor doopen; waarom niet, indien, gelijk men beweert, het onverschillig is op welke wijze het water aangewend wordt? Indien de Heere niet uitsluitend doopen bedoeld had, dan zou Hij zeker een ander woord gekozen hebben dan Baptizo. Dat dit woord indompelen beteekent, wordt door de voornaamste taalkundigen onder de kinderdoopers toegestemd. Het zou niet moeielijk zijn een geheel boekje te vullen met getuigenissen dienaangaande, maar in den mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan.

Ltjther zegt: "De doop heet in het Grieksch Baptismus, in het La tijn Mersio, dat is als men iets geheel in 't water steekt, dat over hetzelve te zamen gaat."

Calvijn zegt: "Het woord Baptizo beteekend indompelen, en het indompelen werd door de eerste Christen Kerk uitgeoefend.

Witsitjs zegt: "Het kan niet geloochend worden dat de eigenlijke beteekenis der woorden Baptein en Baptizein, indompelen, onderdompelen is." "Het is zeker, dat beide Johannes de dooper en de discipelen van Jezus ten allen tijde de onderdompeling uitgeoefend hebben, welk voor beeld door de eerste Gemeenten gevolgd werd."

Grotitjs zegt: "Dat de doop door indompeling bediend werd en niet door overgieting, is duidelijk beide uit de beteekenis des woords, en de plaatsen die gekozen werden om deze instelling uit te oefenen."

Beakel zegt: "Het Grieksche woord Baptizo beteekent in onze taal doopen. In het water insteken, indompelen."

Sluiten