Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4: 21-31 en 5: 1-3. Hier wordt ons de besnijdenis aangewezen als het juk der dienstbaarheid, gerangschikt onder Hagar de dienstmaagd en den berg Sinai. Bijgevolg wordt het verbond der besnijdenis alhier vereenzelvigd met dat van Sinai. Kon ons dit duidelijker geleerd worden? Gij moogt tegenwerpen dat het geen deel der wet van Mozes zijn kao, omdat het 400 jaren voor dezelve ingesteld was. Ik antwoord, dat het dan nog: veelminder een deel des Evangelies zijn kan, daar het bijna 2000 jaren voor hetzelve ingesteld was!

Het is niet moeijelijk te zien, dat het verbond der besnijdenis en het verbond van den berg Sinai eenzelvig zijn mogen, hoewel zij in tijd 400 jaren van elkander verwijderd waren. De kerk des ouden verbonds zou eene nationale kerk zijn, na zich slepende prachtvolle'en kostbare plegtigheden en regten der godsdienst, en konde dus niet volkomen georganiseerd worden, voor dat Abrahams nakomelingen tot een volk waren aapgewassen en volkomen rijk genoeg waren, om de godsdienstplechtigheden in stand te houden. Nogtans indien zij geene kiem gehad had in het huisgezin van Abraham, in zoo verre als het noodig was, om; zijne nakomelingen afzonderlijk te bewaren van andere volken, dan zouden er nooit geen bouwstoffen geweest zijn tot zulk eene organisatie. Derhalve werd ook het verbond der besnijdenis met Abraham en zijne nakomelingen gemaakt; in hetwelk de eenige voorwaarde die van hen gevergd werd, was het onderhouden der besnijdenis. Maar de omstandigheid, dat Abrahams nakomelingen, door dit middel in eene bijzondere betrekking tot God geplaatst werden( geregtigdc Hem om er naderhand nog andere voorwaarden bij te voegen als het noodig zoude zijn ten einde het oorspronkelijke oogmerk des verbonds ten uitvoer te brengen. Deze behoefte ontstond toen de Israëlieten uit Egypte gingen, en toen werd het oorspronkelijke verbond vernieuwd» en andere voorwaarden werden er bij gevoegd, tot welke de Israëlieten ook hunne eenparige toestemming gaven. Deze vernieuwing des verbonds en de volledige organisatie der kerk des ouden verbonds, wordt genoemd het verbond van den berg Sinai-eenzelvig gelijk wij zien, met het verbond der besnijdenis.

Ik zal nu vervolgens uit de Schrift de werkelijke eenzelvigheid dezer beide verbonden aantoonen.

In Joh. 7: 22, 23 zegt Christus: "Mozes heeft ulieden de besnijdenis gegeven (niet omdat zij uit Mozes is, maar uit de vaderen)." Hoe konde Mozes hun de besnijdenis geven, indien het niet een wezenlijk deel der wet

Sluiten