Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, die hij hun gaf? Zij was oorspronkelijk *an Abraham gegeven, en kwam van hem af; indien nu het onderhouden der besnijdenis niet gegrond was op een verbond eenzelvig met dat van Sinai, en indien bet niet van dezelfde natuur was en dus ingelijfd in, en geboden door de wet van Mozes (zie Lev. 12: 3) dan konde het met geene gepastheid gezegd wordeUj dat Mozes hun de besnijdenis gegeven had. In bet volgende vers gaat de Herre voort: "Indien een mensch de besnijdenis ontvangt op den Sabbat, opdat de wet van Mozes niet gebroken worde." Het is ligt te zien dat het veronachtzamen der besnijdenis geen schennis der wet van Mozes kon zijn, tenzij de wet die dezelve vorderde, een deel der wet van Mozes was. De Zaligmaker, in het bevestigen dat de wet der besnijdenis een deel der wet van Mozes is, stelt vast, dat het verbond op hetwelk dezelve gegrond is, eenzelvig is met dat van Sinai.

Hand. 15: 1, 5. "En sommigen die afgekomen waren van Judea, leerden de broeders, zeggende: indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zoo kunt gij niet zalig worden. — Maar er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der farizeen, die geloovig zijn geworden, zeggende, dat men hen moet besnijden, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden." Waarom wordt Mozes hier aangehaald, en de besnijdenis zamengevoegd met het onderhouden der wet van Mozes, indien het geen deel dier wet is? Het is ligt te zien welk een begrip deze discipelen hieromtrent hadden; en dat deze bevatting juist was*, blijkt duidelijk uit de bovenaangehaalde woorden des Heeren; alsook uit de omstandigheid, dat geen der Apostelen op deze vergadering deszelfs juistheid betwijfelde.

Hand. 21: 20, 21. "Gij ziet, broeder, boe vele duizenden van Joden er zijn die gelooven; en zij zijn allen ijveraars der wet. En zij zijn aangaande u berigt, dat gij al de joden die onder de heidenen zijn leert van Mozes afvallen, zeggende, dat zij de kinderen niet zouden besnijden, noch naar de wijzen der wet wandelen." Volgens Jacobus en de ouderlingen te Jeru. zalem was het de Joden leeren hunne kinderen niet te besnijden, hen leeren van Mozes afvallen. Hoe kon dit zijn indien de besnijdenis niet een wezenlijk deel der wet van Mozes was?

Kom. 2: 25. "Want de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet." Het bewijs van den Apostel is, dat het onderhouden vau een gedeelte der wet niets baat; zij moet geheel gehouden worden. Indien men besneden wordt, onderhoudt men een gedeelte der wet, hetwelk niet waar konde zijn, tenzij deszelfs onderhouding door de wet gevorderd werd.

Sluiten