Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen met nadruk: "Ziet toe, dat niemand u als eenen roof vervoere, door *de filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der menschen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus." (Of gelijk hij ook met de Galaten over de besnijdenis redetwistende, zegt: "Toen wij kinderen waren, zoo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld En nu als gij God kent, ja veel meer van God

gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Zijt gij zoo uitzinnig daar gij met den geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vleesch?" of, beter, "wordt gij nu voltooid in het vleesch?") Gij behoeft de besnijdenis in het vleesch niet om u te volmaken, wart "gij zijtin Hem volmaakt, die het Hoofd is van alle overheid en magt; in welken gij ook besneden zijt met eene besnijdenis die zonder handen gesehiedt (in tegenstelling van "de besnijdenis in het vleesch, die mét handen geschiedt". Ef. 2: 11). De Apostel leert hen hier zeer duidelijk dat zij de ware besnijdenis des harten ontvangen hadden in Christus; en dit is de plaatsvervanger van de besnijdenis der voorhuid; cn is iemand zoo dwaas te veronderstellen dat Paulus hiermee den doop bedoelde? Geschiedt de doop dan zonuer handen? Neen hij onderwijst hen, dat zij in Christus aan de eerste beginselen der wereld gestorven waren, en in den doop met Hem begraven en opgewekt, daarmede voor altijd afgedaan hadden; en dat zij in den doop beleden hadden deze ware besnijdenis, of de wedergeboorte, deelachtig geworden te zijn. Het is niet noodig om hier te herhalen wat ik in het eerste van dit werkje (op bladz>^23) over dezo plaats geschreven heb, maar ik mogt den lezer vriendelijk verzoeken dit nog eens opmerkzaam te lezen.

Gal. 3:14 wordt ook als een bewijs voor deze stelling aangevoerd: "Opdat de zegeningen van Abraham tot de Heidenen komen zouden in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof." H ierover redeneert men, alsof Paulus onder de zegeningen van Abraham de besnijdenis bedoelde! en dit, terwijl hij de Galaten duidelijk bewijst dat zij door het ontvangen van de besnijdenis onder de wet en onder den vloek zouden komen! De eenvoudigste, dunkt mij, kon zien dat Christus hier bedoeld wordt, en dat in Hem de zegeningen Abrahams tot de Heidenen komen; want de belofte is: 'Tn uwen zade (hetwelk is Christus) zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden." Maar door deze zeseningen op de besnijdenis te willen toepassen, stelt men Pau-

Sluiten