Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt hiervan (2de eeuw 2de deel cap. 4): "In deze eeuw werden vele noodelooze plegtigheden en ceremoniën den Christelijken godsdienst toegevoegd, de invoering waarvan, voor goede en verstandige menschen, uitter-

mate aanstootelij k was Beide Joden en Heidenen waren gewend

aan eene groote verscheidenheid van prachtige en luisterrijke ceremoniën, en zij beschouwden deze plegtigheden als een zeer wezenlijk deel van den godsdienst; en daarom zagen zij met onverschilligheid, en zelfs met verachting, op de eenvoudigheid van den Christelijken godsdienst neder. Om -nu dit vooroordeel eenigermate weg te nemen, werd het door de Bisschoppen noodzakelijk geacht, de plegtigheden te vermeerderen, om daardoor bij

de openbare godsdienstoefeningen meer nadruk te verwekken Door

eene onschuldige zinspeling op het Jodendom werden de Bisschoppen Overpriesters genoemd; de ouderlingen of presbyters Priesters, en de diakenen Levi ten; maar deze titels werden spoedig door de eerzuchtige .geestelijken misbruikt doordien zij het gepast oordeelden, niet alleen aanspraak te maken op dezelfde rang en stand, maar ook op de voorregten, -die voorheen onder de wet daaraan verbonden waren. Hieruit ontstonden tienden, eerstelingen, prachtige kleederen, en vele andere bijzonderhe den van uiterlijke pracht, waardoor zij boven anderen verheven werden Uit deze vergelijking met den Joodschen tempeldienst, ontstond ook dat verkeerde denkbeeld van het avondmaal, waardoor het voorgesteld wordt als eene werkelijke offerande, en niet slechts eene gedachte nisviering van het groote offer, dat eenmaal voor onze zonden aan het kruis gebragt is. — De diepe eerbied, door de heidenen aan de Grieksche en Bomeinsche Orakelen en verborgenheden .bewezen, en de buitengewone heiligheid, die daaraan toegeschreven werd, gaf hun bovendien aanleiding, om den Christelijken Godsdienst een geheimzinnig voorkomen te geven; en met dit doel gaven zij de beide instellingen des N. T. den naam van verborgenheden, en zij bezigden daarbij verscheidene van de termen, die bij deze heidensche verborgenheden gebezigd werden, en gingen zelfs zoo ver, eenige van de ceremoniën over te nemen, waaruit deze verborgenheden be .-stonden."

Mijn bestek gedoogt niet breedvoeriger hierover uit te weiden en ik heb deze weinige volzinnen uit een geheel hoofdstuk van Mosheim overgeschreven, om den lezer eenigermate een denkbeeld te geven van den geest des tijds, waarin de kinderdoop ontstaan is. Ik zal nu nog eenige andere .geschiedkundigen onder de kinderdoopers aanvoeren, om te bewijzen dat

Sluiten